Jump to content

Goklustigen dolblij met komst van 24 uurs Holland Casino Rotterdam


TheGreatOne

Recommended Posts

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4275804/2016/04/05/Goklustigen-dolblij-met-komst-van-24-uurscasino.dhtml?

Het 24 uurscasino in Rotterdam wordt een megahit. Dat voorspelt Armijn Meijer, de drijvende kracht achter de populaire gokwebsiteOneTime.

Holland Casino gaat het pand aan het Weena zo verbouwen dat goklustigen er vanaf 2017 altijd terechtkunnen.Het casino staat aan de vooravond van een flinke renovatie. Het pand wordt opgesplitst in twee ruimtes, met elkaar verbonden door roltrappen. In het ene gedeelte komen speeltafels, in het andere gokautomaten. ,,Het deel met de gokautomaten gaat bij wijze van proef 24 uur per dag open'', zegt een woordvoerster, die eraan toevoegt dat Rotterdam voor de proef is uitverkoren vanwege de levendigheid. ,,Het past bij uitstek in een stad waar altijd wat te doen is.''

Wat vinden jullie van deze ontwikkeling in Nederland?

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

leuk! Maar waarchijnlijk ook zeer pijnlijk als je de kroeg uitkomt in de vroege morgen en je het brijante idee krijgt even langs het casino te hoppen voor een klein dranje en gokje.

Ik denk niet dat je daarmee wegkomt, immers mag je niet als je teveel drank op heb het casino in.

Ik denk dat het geen succes wordt, tenzij ze een live roulette met multi roulette consoles opstellen ( die ze weer kunnen koppelen aan Holland casino online Live Roulette ). Zoals het er nu uitziet wordt het een automaten casino . En zoals Armijn in het artikel al stelt daar zijn er al vele van ...

Maar weinig die 24/7 open zijn. Zeker omg Rotterdam. Idd de multiroulettes zou leuk zijn, maar hoeft opzich niet. 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Het verhaal gaat nog een politiek staartje krijgen. Zie nergens het verhaal staan dat de omliggende automaten casino's hier ongetwijfeld ook niet blij mee zijn (vanwege oneerlijke concurrentie). 

http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4311939/2016/06/02/ChristenUnie-Ingrijpen-tegen-komst-24-7-casino-Rotterdam.dhtml

ChristenUnie: Ingrijpen tegen komst 24/7-casino Rotterdam

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2016D25852&did=2016D25852

Beantwoording van de kamer vragen over de 24 uur opening van het Holland Casino in Rotterdam volgend jaar:

Vragen

van de leden Segers (ChristenUnie) en Van Toorenburg (CDA) aan de

Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de 24/7 opening van Holland

Casino in Rotterdam (ingezonden 6 juni 2016, 2016Z11252).

 

Vraag 1

Kent u het bericht «Ingrijpen tegen komst 24/7-casino

Rotterdam»?[1]

 

Antwoord op vraag 1

Ja.

 

Vraag 2

Wat vindt u van de komst van het eerste 24-uurscasino

van Holland Casino in Rotterdam? Mogen in de toekomst van u meer casino’s 24

uur, zeven dagen per week, open zijn?

 

Antwoord op vraag 2

De wet en -regelgeving omtrent kansspelen regelt niets met

betrekking tot de tijden waarop een speelcasino open mag zijn. De keuze

hierover is aan het lokale gezag gelaten. Ik zie ook geen reden waarom de

openingstijden niet aan het lokale gezag gelaten kunnen worden. 

 

Vraag 3

Hoe verhoudt een 24-uurscasino zich tot de wettelijke

verantwoordelijkheid van Holland Casino om gokverslaving tegen te gaan?

 

Antwoord op vraag 3

Elke vergunninghouder op grond van de Wet op de kansspelen

heeft een wettelijk verankerde zorgplicht (artikel 4a Wok). Dit houdt in dat de

vergunninghouder de speler voldoende moet informeren over de risico’s van de

deelname aan casinospelen, problematisch speelgedrag zo snel mogelijk moet

signaleren, de speler tijdig en adequaat feedback op het speelgedrag moet geven

en maatregelen moet nemen om de speler zijn speelgedrag te laten matigen indien

daar aanleiding toe is. Ook moet de aanbieder de speler op mogelijkheden voor

hulpverlening wijzen. Deze zorgplicht is onverkort van toepassing, ongeacht het

tijdstip waarop kansspelen worden aangeboden.

 

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat Jellinek Verslavingszorg en de

Stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers (AGOG) Holland Casino eerder

opriepen om dit plan af te blazen, vanwege de gokverslavingsrisico’s van een

24-uurs openstelling? Waarom heeft Holland Casino dit plan toch doorgedrukt?

Steunt u de oproep vanuit de verslavingszorg? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord op vraag 4

Uit het

aangehaalde artikel blijkt dat Jellinek Verslavingszorg en de Stichting

Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers (AGOG) Holland Casino hebben opgeroepen om

dit plan af te blazen. Ik heb hier geen contact over gehad met genoemde

partijen. Ik heb ook geen inzicht in de motivering van Holland Casino om de

openstelling ondanks de oproepen toch te verruimen. Ik ben van mening[1]

 http://www.ad.nl/ad/nl/1038/Rotterdam/article/detail/4311939/2016/06/02/ChristenUnie-Ingrijpen-tegen-komst-24–7-casino-Rotterdam.dhtml

 

dat kansspelverslavingsrisico’s zo veel mogelijk voorkomen

moeten worden, maar ik zie geen reden waarom een 24-uurs openstelling vanuit de

beleidsdoelen van het kansspelbeleid een principieel bezwaar is. De houders van

vergunningen op grond van de Wet op de kansspelen zijn verplicht maatregelen en

voorzieningen te treffen die nodig zijn om verslaving aan de door hen

georganiseerde spelen zoveel mogelijk te voorkomen. Het is aan de

vergunninghouder om aan de Kansspelautoriteit aan te tonen dat deze voldoet aan

zijn zorgplicht.

 

Vraag 5

Klopt het dat burgemeester Aboutaleb geen enkele

zeggenschap heeft over het openen van een 24-uurscasino, zoals hij aan de raad

van Rotterdam heeft geschreven? Zo ja, vindt u ook dat burgemeesters en raadsleden

meer zeggenschap zouden moeten hebben over het openen van een 24-uurscasino in

hun stad of dorp? Zo ja, hoe gaat u dat regelen? Zo nee, waarom niet?

 

Antwoord op vraag 5

Rotterdam is, na gemeenteraadsbesluit daartoe, in 1985

aangewezen als vestigingsplaats voor een speelcasino. De vestigingsplaatsen

zijn thans opgenomen in de Beschikking Casinospelen. In de aangewezen gemeenten

mag Holland Casino als enige vergunninghouder casinospelen aanbieden conform de

vereisten die hier bij of krachtens de Wet op de kansspelen aan worden gesteld.

Daarin zijn geen nadere regels gesteld aan de openingstijden van een

speelcasino. De openingstijden zijn een lokale aangelegenheid die bijvoorbeeld

per APV en drank- en horecawetvergunning geregeld kunnen worden. Uit de

antwoorden van het College van burgemeester en Wethouders aan de Rotterdamse

gemeenteraad maak ik op dat Rotterdam in dit licht een weloverwogen keuze maakt

voor een 24-uurs economie.

 

Vraag 6

Wanneer bent u over het voornemen tot de proef met 24-uursopenstelling

geïnformeerd? Bent u bereid het bestuur van Holland Casino een aanwijzing te

geven om deze proef in te trekken?[1]

 

Antwoord op vraag 6

Holland Casino heeft mij niet geïnformeerd over een proef

met een 24-uursopenstelling en hoeft dat ook niet te doen. Op grond van de

Beschikking Casinospelen, waar u naar verwijst, dient Holland Casino de

Kansspelautoriteit  te informeren over

proefopstellingen ten aanzien van het uitbreiden van het aanbod aan spelsoorten.

Aanpassing (verruiming) van de openingstijden is echter geen uitbreiding van

het aanbod in de zin van de Beschikking Casinospelen.  Desgevraagd heeft de Kansspelautoriteit aan

mij aangegeven niet tevoren geïnformeerd te zijn. De Kansspelautoriteit kan

geen aanwijzing geven ten aanzien van de proef met betrekking tot de openingstijden.

 

Vraag 7

Indien deze plannen doorgaan, bent u bereid een

nulmeting uit te laten voeren om vast te kunnen stellen of de verruimde

openingstijden van invloed zijn op gokverslaving?[1]

Op grond van art. 4 van de

beschikking casinospelen 1996  

Antwoord op vraag 7

Momenteel wordt een bredere

nulmeting uitgevoerd ten behoeve van de monitoring en evaluatie van de effecten

van de voorgestelde regulering van kansspelen op afstand.[1] Deze nulmeting meet ook de

actuele stand van zaken rondom de prevalentie van kansspelverslaving op de

speelcasinomarkt. De resultaten van de nulmeting worden in de komende maanden

verwacht. Drie jaar na inwerkingtreding van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand

wordt een nieuwe meting rondom de prevalentie van kansspelverslaving verricht.

Daarnaast voert de Kansspelautoriteit jaarlijks een marktscan uit. Op basis van

deze scans en de resultaten van de metingen kunnen de ontwikkelingen rondom

kansspelverslaving nader geduid worden. Ik verwacht dat de bestaande metingen

volstaan.

 

Vraag 8

Bent u bereid het in de Tweede Kamer aanhangige

wetsvoorstel omtrent de modernisering van het speelcasinoregime zodanig aan te

passen dat wettelijk of via lagere regelgeving niet wordt toegestaan dat in een

casino 24/7 gespeeld kan worden?

 

Antwoord op vraag 8

Het speelcasinoregime is erop gericht de vraag naar

kansspelen van het illegale aanbod te kanaliseren naar het legale aanbod. Het

vergunde speelcasino aanbod is omgeven met waarborgen om kansspelverslaving

tegen te gaan, consumentenbescherming te waarborgen en fraude en andere

criminaliteit tegen te gaan. Indien blijkt dat er op niet-reguliere tijdstippen

een vraag naar kansspelen is, zie ik liever dat aan die behoefte voldaan wordt

door gereguleerd aanbod dan dat consumenten illegaal aanbod op zoeken. Op dit

moment zie ik geen aanleiding een dergelijke beperking voor te stellen.

 

Vraag 9

Hoe beoordeelt u de opsplitsing van het pand in

Rotterdam (twee gedeelten, één voor speeltafels en één voor gokautomaten) in

het licht van de opvatting van dit kabinet over de ongewenste scheiding hiervan

binnen een casino? («Een speelcasino dat geen tafelspelen aanbiedt, kan dan ook

niet worden aangemerkt als een speelcasino, maar lijkt daarentegen veel meer op

een speelautomatenhal. Omdat de vraag naar tafelspelen moet kunnen worden

toegeleid naar legaal aanbod (de kanalisatiegedachte), zijn vergunninghouders

verplicht om tafelspelen in hun speel-casino aan te bieden»).[2]

 

Antwoord op vraag 9

Het aanbieden van tafelspelen

vind ik een wezenskenmerk van een compleet spelaanbod in een speelcasino.

Tegelijk dient het handelen van Holland Casino beoordeeld te worden vanuit de

thans geldende wet- en regelgeving ten aanzien van het aanbieden van

kansspelen. Het oordeel of Holland Casino met een dergelijke

opsplitsingvoldoende navolging geeft aan de bij of krachtens de Wet op de

kansspelen gestelde vereisten is aan de Kansspelautoriteit.[1]

Kamerstukken II 2015/16, 24 557, nr. 137.

[2]

Memorie van toelichting, Wijziging

van de Wet op de kansspelen in verband met de moderni-sering van het

speelcasinoregime, p. 11.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2016Z09207&dossier=34471

 

Link to comment
Share on other sites

Ik zie niet zo dat dit aan zou zetten tot gokken. Alleen mensen die toch al gokken zullen wat langer gaan gokken. Maar of ze dat nu 's nachts doen, maakt toch ook niet uit? bv. van 10 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds aan 'n speelautomaat zitten, is ook veel en veel te lang. De recreatieve gokker die anders nooit bij HC komt, stapt daar nu niet opeens wel om 5 uur 's ochtends even binnen lijkt me. 

Link to comment
Share on other sites

Ze zijn nu écht begonnen met verbouwen in Rotterdam . Na problemen met de Europese aanbesteding liepen ze wat vertraging op .

Het casino is gewoon open . Dat roept de vraag op wanneer er gewerkt wordt ? Ik heb niets van overlast door bouwwerkzaamheden gemerkt . Dus ik denk dat ze 's ochtends beginnen rond een uur of 6 en eindigen rond een uur of 11 . Het stof moet natuurlijk worden opgeruimd en van de automaten af geveegd worden .

Lastige logistiek het verbouwen van een casino . De lift wordt compleet vernieuwd en er komen roltrappen .

Tegenwoordig is de tweede verdieping de plek waar de tafelspelen staan . De bar op de eerste verdieping geeft geen contact meer met de tafelspelen . Ook de Multi roulette units staan op de eerste verdieping en hebben geen contact meer met de tafelspelen op de tweede verdieping.

Ik ben heel benieuwd of de Multi roulette units ook tijdens de "graveyard shift " van 3 uur s' nachts tot 12 uur 's ochtends gebruikt kunnen worden . Dan moet op de tweede verdieping een croupier en een chef aanwezig zijn om de ballen te draaien en de software van de Multi roulette te controleren.

Overigens is op de begane grond de garderobe en de entree balie met de ingangscontrole.

https://www.onetime.nl/forum/uploads/editor/y5/sfz7rycw6iqb.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
21 uur geleden zei TheGreatOne:

Een mooi stuk in het AD: Nacht, dus naar het casino

http://www.ad.nl/rotterdam/nacht-dus-naar-het-casino~afcd7769/

Wat een mooi sfeerverslag uit Tiel . En wat was het gezellig inderdaad die keren dat Onetimers daar neerstreken ! 

Binnenkort dus Rotterdam . Ik ben benieuwd. 

" De kern van hun kritiek is dat een 24 uurscasino leidt tot meer gokverslaving. Of om met de Rotterdamse CDA-fractievoorzitter Sven de Lange te spreken: ,,Een Las Vegas aan de Maas, dat moeten we niet willen.''

Een "Las Vegas aan de Maas, dat was Rotterdam in de jaren '80 . De vele illegale casino's waren ongereguleerd , en gewoon met naam en toenaam herkenbaar . En anders kon je een taxichauffeur ernaar vragen . In de kranten destijds werd veel geschreven over de illegale casino's en ook de adressen werden gewoon bij het artikel bijgeschreven.

De politie had "andere prioriteiten " in die jaren . De illegale casino's ( waar gewoon roulette en blackjack werd gespeeld ) hadden vrij spel . Ze bevonden zich op bedrijventerreinen en op plekken waar geen overlast kon ontstaan . 

e28f3a1fd34f74bf30ec225c97bec5df.jpg

 

"" Victoria" Sporting Club" aan de Vierhavenstraat was de grootste van de illegale casino's . Vier franse roulette's  in kruisopstelling. Er was ook blackjack , Kip spel met dobbelstenen en Golden Ten .

 

f77fcb5de728ea550d101c0312252566.jpg

 

Leuk detail :  op het bord met de minimale en maximale inzetten op de roulette staat :  " geen Katje" . Dat bord betekende echter dat je juist wél een katje kon vragen ( 10 % van je verlies terugbetaald krijgen als je "weggaat " ).

20160628_094827.jpg

NIet echt illegaal dit casino , maar wel één van de eerste echte 24 uurs casino's :  Speelclub "de Veste" op de Coolsingel. Hier kon alleen Golden Ten worden gespeeld . Bijzonder": door de ramen achter de croupiers aan de tweede tafel komt "echt daglicht " naar binnen . Dit is bij casino's een zeldzaamheid. Je keek vanachter de speeltafels uit op winkelende mensen beneden op straat en kon al vast gaan bedenken waar je je winst uit het spel zou kunnen uitgeven ! 

Edited by eurobsgame
plaatjes bijvoegen (see edit history)
  • Like 2
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
  • 3 months later...

Niet alleen het Holland Casino Rotterdam gaat binnenkort 24 uur per dag open maar ook de speelhallen. Asta Casino is vanaf morgen (20 maart) 24 uur per dag open. Lekker flipperen totdat je een ons weegt :-)

 

https://www.onetime.nl/casino/review-asta-casino-den-haag (review)

 

Nu kunnen we wel stellen dat Rotterdam de casino hoofdstad is van Nederland.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

6 uur geleden zei TheGreatOne:

Niet alleen het Holland Casino Rotterdam gaat binnenkort 24 uur per dag open maar ook de speelhallen. Asta Casino is vanaf morgen (20 maart) 24 uur per dag open. Lekker flipperen totdat je een ons weegt :-)

 

https://www.onetime.nl/casino/review-asta-casino-den-haag (review)

 

Nu kunnen we wel stellen dat Rotterdam de casino hoofdstad is van Nederland.

je bedoeld corso casino denk ik ? daar staan flipperkasten

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...